267 கெண்டையைப் போட்டு வராலை இழு. The following letters are sorted by Tolkāppiyam rule. 662 சுயபுத்தி போனாலும் சொற்புத்தி வேண்டாமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 42. 842 நூல் கற்றவனே மேலவன். 832 ஆளனில்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ். இதுவே பந்திக்கு முந்து,படைக்கு பிந்து என்று பழமொழியின் அர்த்தம். 79 பூனை கொன்ற பாவம் உன்னோடு , வெல்லம் தின்ற பாவம் என்னோடு. 270 படைக்கும் ஒருவன் கொடைக்கும் ஒருவன். 164 பொன் ஆபரணத்தைப் பார்க்கிலும் புகழ் ஆபரணமே பெரிது. 824 நீர் மேல் எழுத்து போல். 773 குதிரை ஏறாமல் கெட்டது, கடன் கேளாமல் கெட்டது. 64 மலையைத் துளைக்கச் சிற்றுளி போதாதா? பொருள்: வைக்கோல் போன்றவற்றை ஒரு சேர கூட்டி வைத்திருப்பதை ‘வைக்கோல் போர்’ என்றும் போர் என்றும் அழைக்கப்படும். 51 குல வழக்கம் இடை வழக்கும் கொஞ்சத்தில் தீராது. 857 தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரனா ? 643 எட்டாக் கனிக்குக் கொட்டாவி விடாதே. 771 ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும். இட்டு கெட்டாருமில்லை ஈயாமல் வாழ்ந்தாருமில்லை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 32. 169 அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான். 161 போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து. Tamil word for proverb is Pazamozi, the meaning of which is an old saying. 411 சேற்றிலே புதைந்த யானையைக் காக்கையுங் கொத்தும். 342 அரைக்காசை ஆயிரம் பொன்னக்குகிறவளும் பெண்சாதி , ஆயிரம் பொன்னை அறைக்காசு ஆக்கு கிறவளும் பெண்சாதி. 1 அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. 274 அப்பன் அருமை மாண்டால் தெரியும். This was composed by Mundruraiyanar 1500 years ago. 157 முருங்கை பருத்தால் தூணாகுமா? A devotional poet Appar alias Thirunavukkrasu used proverbs even in his devotional poems. 564 குலவித்தை கற்றுப் பாதி கல்லாமற் பாதி. பொருள்: மிக உயர்வானவற்றை தரம் தாழ்த்தி விட கூடாது. 83 எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன் ? 420 உண்ணாச் சொத்து மண்ணாய்ப் போகும். Over 100 proverbs are there on elephant alone! 708 ஏதென்று கேட்பாருமில்லை, எடுத்துப் பிடிப்பாருமில்லை. 806 உங்கள் உறவிலே வேகிறதைவிட, ஒருகட்டு விறகிலே வேகிறது மேல். 136 புண்ணியத்துக்கு உழுத குண்டையை பல்லைப் பிடித்துப் பதம் பார்த்ததுபோல. 247 பன்றிக்குப் பின் போகிற கன்றும் கெடும். 147 ஆக்கப் பொறுத்தவர் ஆறப் பொறுப்பதில்லை. 868 எட்டினால் குடுமியைப் பிடிக்கிறது , எட்டாவிட்டால் காலைப் பிடிகிறது. 524 எறும்புந் தன் கையால் எண் சாண். 43 தனி மரம் தோப்பாகாது. 88 கொடுக்கிறது உழக்குப்பால், உதைக்கிறது பல்லுப்போக. 31 மவுனம் கலக நாசம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 22. 487 மெய்ச்சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை பொய்சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை. 682 எல்லோரும் பல்லக்கு ஏறினால் பல்லக்கைத் தூக்குகிறவர் யார்? ‎* Daily a proverb makes you to be an ideal person of the society! 764 ஓர் ஊருக்கு ஒரு வழியா? 642 கும்பிடு கொடுத்துக் கும்பிடு வாங்கு. 558 முடி வைத்த தலைக்குச் சுழிக் குற்றம் பார்க்கிறதா? 60 மாரடித்த கூலி மடி மேலே. 713 அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது. 801 நடக்க அறியாதவனுக்கு நடுவீதி காத வழி. Most of it lies below. அடுக்கிற அருமை உடைக்கிற நாய்க்கு தெரியுமா. 203 மனம் உண்டானால் மார்க்கம் உண்டு. 472 ஆனை வரும் பின்னே. It teaches all the good things in life in pithy words. எரு கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளை தாய்க்கும் எட்டே கடுக்காய். 769 காப்பு சொல்லும் கை மெலிவை. மனம் கொண்டது மாளிகை. 353 நீந்த மாட்டாதவனை ஆறு கொண்டு போம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 11. This collection is an Encyclopaedia of Tamil Wisdom. 405 மேற்கே மழை பெய்தால் கிழக்கே வெள்ளம் வரும். 269 உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்கு தப்புமா? 381 மாவுக்குத் தக்க பணியாரம். 599 பணத்தைப் பார்க்கிறதா பழைமையைப் பார்க்கிறதா? 866 முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும். 100 களை பிடுங்காப் பயிர் காற்பயிர். 619 பேராசை பெருநட்டம். 680 கிணற்றுத் தவளைக்கு நாட்டு வளப்பம் ஏன்? All the Proverbs are in tamil 3. It can be interpreted both ways. 86 கதிரவன் சிலரை காயேன் என்குமோ? 453 கணக்கன் கணக்கைத் தின்னாவிடில், கணக்கனை கணக்கு தின்று விடும். யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே. 702 மாரி யல்லது காரியம் இல்லை. 551 பழம் பழுத்தால் , கொம்பிலே தங்காது. 62 இடம் கொடுத்தால் மடம் பிடுங்குவான். 865 பட்டா உன்பேரில் சாகுபடி என்பேரில். சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் பல்லி விழும் பலன்கள் உங்கள் கனவில் என்ன வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா ? 717 மதில் மேல் பூனை போல. அங்கே இன்று எவ்வாறு பணம் உள்ளவர்களை மதிக்கிறார்களோ அதே போல முன்பும் பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இவ்வகை பழமொழி ஏற்பட்டது. 35 இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று. 59 அளக்கிற நாழி அகவிலை அறியுமா? 859 எலி வளையானாலும் தனி வலை வேண்டும். 0 Reviews . 242 அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்து கொடுத்தால் கடன். 707 வருமுன் காப்பதறிவு. 385 பொய் சொன்ன வாய்க்குப் போசனங் கிடையாது. 766 முற்றும் நனைந்தவர்களுக்கு ஈரம் ஏது? 373 உடையவன் பாரா வேலை ஒரு முழங் கட்டை. பொருள்: ஒரு விடயம் நடப்பதற்கு முன்பே அதற்கான அறிகுறிகள் முன்கூட்டியே நமக்கு தெரியும். 243 படையிருந்தால் அரணில்லை. 851 மாதா ஊட்டாத சோறு, மாங்காய் ஊட்டும். 326 ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம், இருவர் அறிந்தால் அம்பலம். 572 நேற்று உள்ளார் இன்று இல்லை. 317 தருமம் தலைகாக்கும். 407 கையில் பிடிப்பது துளசி மாலை, கக்கத்தில் இடுக்குவது கன்னக்கோலாம். 502 வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், தினை வினைத்தவன் தினை அறுப்பான். 758 கட்டி வைத்த பணத்தைத் தட்டிப் பறித்தார்போல. 418 குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடின இடத்திலே. 709 சுவரை வைத்துதான் சித்திரம் வரையவேண்டும். But no one should think only foreigners  did the pioneering work in this area. 367 மாமியார் மெச்சின மருமகளில்லை, மருமகள் மெச்சின மாமியாரில்லை. பானை பிடித்தவள் பாக்கியம். 514 எருது நோய் காக்கைக்குத் தெரியுமா? 639 மந்திரிக்கு அழகு வரும்பொருள் உரைத்தல். 438 அறிந்தறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுதழுது தொலைக்கவேண்டும். 26 நித்திய கண்டம் பூரண ஆயிசு. 829 ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது பொய். 399 ஊர் உண்டு பிச்சைக்கு, குளம் உண்டு தண்ணீருக்கு. 568 மாடு கிழமானாலும் பாலின் சுவை போகுமா? 113 பூ மலர்ந்து கெட்டது, வாய் விரிந்து கெட்டது. 553 இருவர் நட்பு ஒருவர் பொறை. 635 கப்பற்காரன் வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு. 515 பழுத்த பழம் கொம்பிலே நிற்குமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 50, 491 மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான். 532 முப்பது வருடம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை. 256 குடல் காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும். 428 பெருமாள் இருக்கிற வரையில் திருநாள் வரும். 275 ஒட்டத்கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள். 846 கண்டால் காமாச்சி நாயகர் , காணவிட்டால் காமாட்டி நாயகர். 140 நாம் ஒன்று நினைக்க, தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும். 328 வீட்டில் எலி வெளியில் புலி. Tamils are very keen observers of nature. கஞ்சி கண்ட இடம் கைலாசம் , சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம். 718 ஊர் வாயை மூட உலைமுடி இல்லை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 73. 473 பண்ணப் பண்ணப் பலவிதம் ஆகும். 25 எழுத்தறச் சொன்னாலும் பெண் புத்தி பின் புத்தி. He adds that the Tamil proverbs are in iambic tetrameter, with a rhyme in the first and third feet E.g. 48 ஐந்திலே வளையாதது, ஐம்பதிலே வளையுமா? 414 மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமுதம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 35. 585 செருப்புக்காகக் காலைத் தறிக்கிறதா? 228 எடுப்பார் மழுவை, தடுப்பார் புலியை, கொடுப்பார் அருமை. 485 கெடுமதி கண்ணுக்குத் தோன்றாது. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 27. 813 எலி அழுதால் பூனை விடுமா? 345 கடலைத் தாண்ட ஆசையுண்டு கால்வாயைத் தாண்டக் கால் இல்லை. This is reflected very well in many of the proverbs. 91 உண்பான் தின்பான் பைராகி, குத்துக்கு நிற்பான் வீரமுஷ்டி. 211 தொடையில் புண்ணை நடையில் காட்டுகிறதா ? ஒருமிக்க நூறா? 54 தானாகக் கனியாதது, தடிகொண்டு அடித்தால் கனியுமா? பொருள்: ஒருவனுக்கு தன் காரியம் வெற்றி பெற்று விட்டால் அதற்கு அடுத்தகட்ட காரியங்களை மேற்கொள்வான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 13. 741 ஆம்புடையான் செத்து அவதி படும் போது, அண்டை வீட்டுக்காரன் அக்குளிலே பாய்ச்சுகிறான் ! EMBED. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 37, 361 இல்லாது பிறாவது அள்ளாது குறையாது. 872 நீர் உள்ள மட்டும் மீன் குஞ்சு துள்ளும். 671 கள்ளைக் குடித்தால் உள்ளதைச் சொல்லுவான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 46. 909. 812 சூடு கண்ட பூனை அடுப்பங்கரையில் சேராது . 123 இனம் இனத்தோடே, வெள்ளாடு தன்னோடே. 394 சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும். 526 துள்ளுகிற மாடு பொதி சுமக்காது. Where there is love, even the impossible becomes possible, Though it be a medicine, share it with a guest, The tears of the poor are like a sharp edged sword, Though the rain has stopped, the drizzle has not, © 2021 Times Internet Limited. (Tamil version of the post is also available in my blogs). 257 வெள்ளம் வரும் முன் அணைகோல வேண்டும். 512 நமன் அறியாத உயிரும் நாரை அறியாத குளமும் உண்டோ? 667 இழவுக்கு வந்தவள் தாலி அறுப்பாளா? 427 சொல்லுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல் , செய்கிறவனுக்கு தலைச்சுமை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 54. 425 கெட்டாலும் கெட்டி கெட்டியே, கிழிந்தாலும் பட்டு பட்டே. 784 பந்திக்கில்லாத வாழைக்காய் பந்தலிலே கட்டித் தொங்குகிறது. பொருள்: பேறு பார்க்கும் மருத்துவ மகளிருக்கு (மருத்துவச்சி) கண்டிப்பாக கூலி கொடுக்க வேண்டும். 47 வளவனாயினும் அளவறிந் தளித்துண். 138 தண்ணீர் வெந்நீர் ஆனாலும் நெருப்பை அணைக்கும். 263 வாழ்கிறதும் கெடுகிறதும் வாயினால்தான். 271 ஒரு நாளுமில்லாமல் திருநாளுக்குப் போனால் , திருநாளும் வேரு நாளாச்சுது. 154 சர்க்கரை என்றால் தித்திக்குமா? 226 மாடம் இடிந்தால் கூடம். 646 பகைவர் உறவு புகை எழு நெருப்பு. By using our services, you agree to our use of cookies. 751 இன்பமும் துன்பமும் எடுத்த உடலுக்கு இயல்பு. 439 கார்த்திகை பின் மழையும் இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா? பொருள்: சேமிக்காமல் செலவு செய்பவர்களுக்கு எந்த ஒன்றின் மதிப்பையும் அறிய மாட்டார்கள். 653 கொழுக்கட்டை தின்ற நாய்க்குக் குறுணி மோர் குரு தக்ஷணையா? 477 உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போய், அறுக்கிற நாளில் அரிவாள் கொண்டு வந்தது போல. 754 உண்டு கொழுத்தால் நண்டு வலையில் இராது. 349 குப்பையிற் கிடந்தாலும் குன்றிமணி நிறம் போகுமா? Tamil proverbs touch all the subjects under the sun. 422 காலைச் சுற்றின பாம்பு கடிக்காமல் விடாது. 600 தன் வினை தன்னைச் சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டைச் சுடும். 694 மா பழுத்தால் கிளிக்காம், வேம்பு பழுத்தால் காக்கைக்காம். 734 ருநாள் கூத்துக்கு மீசை சிரைக்கவா? 581 பணம் பத்தும் செய்யும். Reverend P. Percival published his first collection with less than 2000 proverbs in 1842. 293 ஆழமறியாமல் காலை இடாதே. Four or five words will give the effect of listening to a long sermon. 393 கட்டின வீட்டுக்கு எட்டு வக்கனை. 674 ஈர வெங்காயத்திற்கு இருபத்து நாலு புரை எடுக்கிறது. 318 சேற்றிலே செந்தாமரை போல. 915. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 70. மணி ஓசை வரும் முன்னே. 714 எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். 402 காய்ந்தும் கெடுத்தது, பெய்தும் கெடுத்தது. 731 நாய் இருக்கிற இடத்தில் சண்டை உண்டு. 710 கையிலே காசு வாயிலே தோசை. 723 மாமியார் உடைத்தால் மண் குடம், மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம். 16 நுணலும் தன் வாயால் கெடும். Even if … 74 நூற்றுக்கு மேல் ஊற்று, ஆயிரத்துக்கு மேல் ஆற்றுப் பெருக்கு. 630 இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கு குலை அறுப்பான். 835 முகத்துக்கு முகம் கண்ணாடி 836 எலும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பைக் கடிக்குமா? 108 ஆடு கொழுக்கிறதெல்லாம், இடையனுக்கு லாபம் . 544 குட்டுப் பட்டாலும் மோதிரக்கையால் குட்டுப்படவேண்டும். 348 நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். 215 காட்டை வெட்டிச் சாய்த்தவனுக்குக் கம்பு பிடுங்கப் பயமா? 339 அகல் வட்டம் பகல் மழை. 779 குணம் இல்லா வித்தை எல்லாம் அவித்தை. 225 பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டாதே. 311 அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா? A Collection of Proverbs in Tamil: With Their Translation in English Louis Saint-Cyr No preview available - 2015. வாசல் படி வழுக்கிறதா ? It has a collection of more than 20,000 proverbs. 325 முன் கை நீண்டால் , முழங்கை நீளும். 550 கூரைமேலே சோறு போட்டால் ஆயிரம் காகம். பொருள்: சாப்பிடுவதற்க்கு நம் கை (வலது கை) முந்தும். Pepper, taste. 488 எலிக்குத் திண்டாட்டம் பூனைக்குக் கொண்டாட்டம் 489 மனம் உண்டானால் வழி உண்டு. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 24. 481 கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும். 798 இரும்பு பிடித்த கையும் சிரங்கு பிடித்த கையும் சும்மா இரா. கடுகத்தனை நெருப்பானாலும் போரைக் கொளுத்திவிடும். 785 மின்னுவது எல்லாம் பொன்னல்ல. 380 மானைக் காட்டி மானைப் பிடிப்பார். 375 படை முகத்திலும் அறிமுகம் வேண்டும். The List of Tamil Proverbs consists of some of the commonly used by Tamil people and their diaspora all over the world. This collection is an Encyclopaedia of Tamil Wisdom. Advanced embedding details, examples, and help! Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 49. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 45. 658 புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாய்ப் போகுமா? 466 எரிகிற விட்டிலே பிடுங்கிறது லாபம். 18 கொடுக்கிறவனைக் கண்டால் வாங்குகிறவனுக்கு இளக்காரம். 831 பெண்ணென்று பிறந்த போது புருடன் பிறந்திருப்பான். 240 நல்லவன் என்று பெயர் எடுக்க நெடுநாட் செல்லும். 759 இறங்கு பொழுதில் மருந்து குடி. 177 இராமனைப்போல் இராசா இருந்தால் அனுமானைப்போல் சேவகனும் இருப்பான். 679 முன் ஏர் போன வழிப் பின் ஏர். 602 கேளும் கிளையுங் கெட்டோர்க்கு இல்லை. 874 தூர்ந்த கிணற்றைத் தூர்வார்காதே 875 கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா? 85 கடுகு போன இடம் ஆராய்வார், பூசுணைக்காய் போன இடம் தெரியாது. 782 எள்ளூ என்கிறதற்கு முன்னே எண்ணெய் கொண்டு வருகிறான். 127 ஆறு கடக்கிறவரையில் அண்ணன் தம்பி, ஆறு கடந்தால் நீ யார் நான் யார்? Proverbs in Tamil – Part 2 911. பொருள்: ஒரு விடயத்தை செய்வதற்கு தெளிவான திட்டமிடல் அவசியம். It has a collection of more than 20,000 proverbs. 360 வெட்டு ஒன்று துண்டிரண்டு. 87 அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன? பொருள்: பலமுடையவர்கள் தங்கள் பலத்தால் ஒரு ஏழைக்கு தீங்கு இழைக்கும் போது அவரால் எதிர்க்க முடியாமல் இயலாமையால் மனம் நோக அழ நேரிடும். 264 துட்டு வந்து போட்டியிலே விழுந்ததோ , திட்டு வந்து பொடியிலே விழுந்ததோ? சங்கரா சங்கர என்றால் சாதம் வாயில் வந்து விழுமா? 459 கெடுக்கினும் கல்வி கேடுபடாது. 134 மரம் வெட்டுகிறவனுக்கு நிழலும், மண் தோண்டுகிறவனுக்கு இடமும் கொடுக்கும். 740 காமாலைக் கண்ணுக்குக் கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் நிறம். Later John Lazarus published another collection with 9415 proverbs in 1894. 507 வாழு, வாழ விடு. பொருள்: பணத்தின் சக்தியின் முன் மனிதனின் உயர்வான குணங்களுக்கு மதிப்பிருக்காது. 13 சொல்வல்லவனை வெல்லல் அரிது. பொருள்: குணத்தால் தீயவர்களாக இருப்பவர்கள் வெளிப்புறத்தில் தங்களை நல்லவர்களாக காட்டிக்கொள்வதை உணர்த்துகிறது. Proverbs for kids in Tamil, Proverbs for children in Tamil, Proverbs for students in Tamil, Proverbs for friendship in Tamil, Proverbs for success in Tamil, Proverbs for education in Tamil, Proverbs for school students in Tamil and many other different kinds of Proverbs are here with meaning. share. Simple proverb. 777 எங்கே திருடினாலும் கன்னக்கோல் வைக்க ஒரு இடம் வேண்டும். Not all the proverbs are in grammatical language, some are colloquial. அதில் சிறு நெருப்பு பட்டுவிட்டாலும் காய்ந்து இருக்கும் போரானது எளிதில் தீ பற்றிவிடும். 73 சாட்டை இல்லாப் பம்பரம் ஆட்டிவைக்க வல்லவன். EMBED (for wordpress.com hosted blogs and archive.org item tags) Want more? 44 வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். 565 ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடு ஒழுக்கம். 95 எழுத்து இல்லாதவர் கழுத்து இல்லாதவர். 900. 19 உழக்கு மிளகு கொடுப்பானேன் , ஒளிந்திருந்து மிளகு சாரு குடிப்பானேன் ? 823 வழவழத்த உறவைப் பார்க்கிலும் வைரம் பற்றிய பகை நன்று. 452 நெல்லுக்குப் பாய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்கும் பாயும். 8 மத்தளத்திற்கு இரு புறமும் இடி. 32 பணக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர், பைத்தியக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர். 800 சொப்பனங் கண்ட அரிசி சோற்றுக்காகுமா? 765 முள்ளுமேல் சீலைபோட்டால் மெள்ள மெள்ள வாங்கவேண்டும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 85. Poems about life proverbs quotes. 410 உயிரோடு இருக்கும்போது ஒரு கரண்டி நெய்க்கு வழி இல்லை, ஓமத்துக்கு ஒன்பது கரண்டி நெய் விட்டது போல. 412 பொறி வென்றவனே அறிவின் குருவாம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 64. பொருள்: ஒரு விடயத்தால் பயனில்லை எனத் தெரிந்த பின்பும் அதில் ஈடுபட்ட பிறகு பின்விளைவுகளுக்கு வருந்த கூடாது. 931. 595 கொட்டிக் கொட்டி அளந்தாலும் குறுணி பதக்கு ஆகாது. 525 வாய் சர்க்கரை கை கருணைக் கிழங்கு. 881 அச்சமில்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான். 41 வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும். Common terms and phrases. 49 எதிர்த்தவன் ஏழை என்றால் கோபம் சண்டாளம். 291 கரும்பு கசக்கிறது வாய்க் குற்றம் 292 கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும். 591 கொண்டையைப் போட்டு விராலை இழுக்கிறது. அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவமாட்டான். 308 எந்நிலத்து வித்திடுனும் காஞ்சிரங்காய் தெங்காகா. 508 அன்னம் இட்டவர் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா? கொடுத்த கடனை கேட்காமல் விட்டுவிட்டால் அதை திரும்ப பெற முடியாது. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 5. 116 கை காய்த்தால் கமுகு (பாக்கு) காய்க்கும். 901. படைக்குச் செல்லும் சமயத்தில்(போர் புரியும் நேரம்) இடக்கையில் வில்லை ஏந்தி வலக்கையால் பின்நோக்கி இழுத்து அம்பை எய்வோம். There were thousands and thousands of proverbs were used by Tamil people, it is harder to list all in one single article, the list shows a few proverbs. 910. 209 வெறும் வாய் மெல்லுகிற அம்மையாருக்கு அவல் அகப்பட்டது போல. 323 இரண்டு போன்சாதிக்காரனுக்குக் கொண்டை என்னத்திற்கு ? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 48. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 59. 608 இட்ட உறவு எட்டு நாளைக்கு நக்கின உறவு நாலு நாலைக்கு. பொருள்: தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல காட்டும் முயற்சி வீண். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 12. 845 கங்கையில் மூழ்கினாலும் காக்க்கை அன்னம் ஆகுமா? 461 தன் கையே தனக்குதவி. 456 ஆண்டி மகன் ஆண்டியானால், நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான். 716 நல்ல வேளையில் நாழிப்பால் கறவாதது கன்று செத்துக் கலப் பால் கறக்குமா ? Tamil proverbs, in Tamil language script (Tamil: பழமொழி resp. Ganesh Gayatri Mantra Meaning, Advance Benefits and Power. 847 கற்பில்லாத அழகு, வாசனை இல்லாத பூ. 144 தாயிற் சிறந்ததொரு கோவிலுமில்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை. 333 தலையை தடவி மூளையை உரிவான் 334 சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 16. Varahamihira, Kalidasa, Kamban & Purandaradasa. 332 ஒற்றைக் காலில் நிற்கிறான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 75. 220 இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத் தெரியாது. 302 ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 88. 327 படிக்கிறது திருவாய் மொழி இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில். Publication date 1874 Publisher Dinavartamani Press Collection europeanlibraries Digitizing sponsor Google Book from the collections of Oxford University Language English. 371 இரும்படிக்கும் இடத்தில் ஈக்கென்ன வேலை? 880 பேசப் பேச மாசு அறும். 738 செல்லும் செல்லாததுக்கும் செட்டியார் இருக்கிறார். 68 குனியக் குனியக் குட்டுவான், குனிந்தவன் நிமிர்ந்தால் குட்டினவன் ஓடுவான். 377 செய்வன திருந்தச் செய். 697 கல்வி இல்லாச் செல்வம் கற்பில்லா அழகு. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 26. 75 நத்தையின் வயிற்றிலும் முத்துப் பிறக்கும். பொருள்: வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பை விட மிக வேகமாக சொல்லும் வார்த்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 556 தண்ணீரிலே விளைந்த உப்புத் தண்ணீரிலே கரைய வேண்டும். 156 எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம். 76 குரங்கின் கைப் பூமாலை. 230 இளமையில் சோம்பல் முதுமையில் வருத்தம். 415 வடக்கே கருத்தால் மழை வரும். எரு கெட்டார் என்பது மலச்சிக்கல் கொண்டவர்களை குறிக்கிறது. 712 இட்டுக் கெட்டார் எங்குமே இல்லை. 745 பிள்ளை பெறப் பெறப் ஆசை , பணம் சேரச் சேர ஆசை. 121 ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு. 815 கோழி மிதித்துக் குஞ்சு முடம் ஆகுமா? பொருள்: ஒன்றை கடினப்பட்டு உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது. 33 ஓடுகிற கழுதை வாலைப் பிடித்தால் , உடனே கொடுக்கும் பலன் (உதய்). 819 உதட்டில் உறவு உள்ளத்தில் பகை. 30 நொண்டிக் குதிரைக்குச் சறுக்கினது சாக்கு. 42. 124 ஒரு காசு பேணின் இரு காசு தேறும். பிள்ளை ஒருவேளை இறந்தே பிறந்தாலும் பேரு பார்த்ததற்கான கூலி கொடுத்தாக வேண்டும். 55 எரிகிறதைப் பிடுங்கினால் கொதிக்கிறது அடங்கும். 698 ஊசி கொள்ளப்போய்த் துலாக் கணக்கு பார்த்ததுபோல. 482 இளங்கன்று பயமறியாது. 609 பருத்திக்கு உழும் முன்னே தம்பிக்கு எட்டு முழம். 406 போனதை நினைக்கிறவன் புத்தி கெட்டவன். 513 தாயும் பிள்ளையுமானாலும், வாயும் வயிறும் வேறு. Proverbs 11:14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellers there is safety. 675 தணிந்த வில்லுத்தான் தைக்கும். 569 இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து. 386 ஏருழுகிறவன் இளப்பமானால், எருது மச்சான் முறை கொண்டாடும். This is very unique. 363 மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 79. 644 பால் சட்டிக்கு பூனை காவல் வைக்கிறதுபோல். 802 அம்மணத்தேசத்தில் கோமணம் கட்டினவன் பைத்தியக்காரன். 772 பல மரம் கண்ட தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டமாட்டான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 53. 167 சுடினும் செம்பொன் தன்னொலி கெடாது. தமிழ் விடுகதைகள் படிக்க இங்கு கிளிக் செய்யவும். 142 நடந்தால் நாடெல்லாம் உறவு , படுத்தால் பாயும் பகை. 539 இஞ்சி இலாபம் மஞ்சளில். 650 அறுபத்து நாலடிக் கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கித்தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும். நம்பியதெல்லாம் சொல்லாதே? 205 கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப் படார். 139 கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும். 168 நித்தம் போனால் முத்தம் சலிக்கும். 914. 906. 620 நூற்றைக் கெடுத்தது குறுணி. கரும்பும் எள்ளும் கசக்கினால் தான் பலன். NCV It won’t do a fool any good to try to buy wisdom, because he doesn’t have the ability to be wise. Read and share with others. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 17. Nothing worthy of note seems to have escaped the insight or scrutiny of the Tamil observer. 191 கொள்ளிக்கு எதிர்போனாலும், வெள்ளிக்கு எதிர்போகலாது. 145 கப்பல் ஏறிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றா விடியும். 807 முள்ளை முள்ளால் எடு. 580 கோபம் சண்டாளம். There is one book called Pazamozi, a collection of 400 verses. 792 துலுக்காத ஆயுதம் துருப்பிடிக்கும். 187 அழுத பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும் 188 எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு. 890 மடியிலே கனமிருந்தால்தான் வழியிலே பயம். 692 நரை திரை இல்லை, நமனும் அங்கில்லை. 739 பல்லக்கு ஏய யோகம் உண்டு, உன்னி ஏறச் சீவன் இல்லை. 899. 153 ஆவும் தென்னையும் ஐந்து வருடத்தில் பலம் தரும். Their collection exceeded 19,000 proverbs. 494 கைப்புண்ணுக்குக் கண்ணாடி வேண்டுமா? Tamil is one of the richest languages in the world. 704 எரியும் கொள்ளிகளில் எந்தக் கொள்ளி நல்ல கொள்ளி? 678 சொல்லாமற் செய்வார் நல்லோர் சொல்லியுஞ் செய்யார் கசடர். 295 எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும். A proverb has … 467 கைப்பொருளற்றால் கட்டினவளும் பாராள். 540 குதிரை நல்லதுதான், சுழி கெட்டது. 537 ஆலை இல்லாத ஊரிலே இலுப்பைபபூ சக்கரை. 889 ஒண்டிக்காரன் பிழைப்பும் வண்டிக்காரன் பிழைப்பும் ஒன்று. 471 சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பே கல்வி. 500 முதல் கோணல் முற்றுங் கோணல், Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 51, 501 கல்விக்கு அழகு கசடர மொழிதல். Don't do this in initial five years of marriage! 638 பழி ஒரு பக்கம், பாவம் ஒரு பக்கம். 596 யானைக்கும் அடி சறுக்கும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 20. 239 சாகிறவரைக்குவஞ் சங்கடமானால் வாழுகிறது எக்காலம்? 622 கல்லடிச் சித்தன் போனவழி, காடுமேடெல்லாம் தவிடுபொடி. 749 ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம் 750 வாழ்வும் தாழ்வும் சில காலம். 605 ஊசியைக் காந்தம் இழுக்கும் உத்தமனைச் சிநேகம் இழுக்கும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 72. It contained another 1897 proverbs. 366 உள்ளூரில் ஓணான் பிடிக்காதவன், உடையார்பாளையம் போய் உடும்பு பிடிப்பானா? பொருள்: எந்த ஒரு உத்வேகமும் இல்லாமல் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செய்பவர்களை குறிக்கிறது. Some are not all understood nowadays. 133 குலத்துக்கு ஈனம் கோடாலிக்காம்பு. 202 அரைக்கிறவன் ஒன்று நினைத்து அரைக்கிறான், குடிகிறவன் ஒன்று நினைதுக்க் குடிக்கிறான். 347 சாண் ஏற முழம் சறுக்கிறது. 830 நாள் செய்வது நல்லார் செய்யார். 541 தூக்குனங்குருவி குரங்குக்கு புத்தி சொன்னது போல 542 தாய் முகம் காணாத பிள்ளையும் , மழை முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது. 747 ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு. 396 குரைக்கிற நாய் வேட்டை பிடிக்குமா? 566 மன்னவர்கள் ஆண்டது எல்லாம் மந்திரிகள் ஆண்மை 567 வரவுக்குத் தக்கபடி செலவை வரையறு. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 23. 776 வஞ்சகம் வாழ்வைக் கெடுக்கும். 522 பழுத்த ஓலையைப் பார்த்துக் குருத்தோலை சிரிக்கிறதாம். Pepper is small but not its zest. ‎Description Tamil Proverbs is a must to have application. 9R A COLLECTION OF PROVERBS IN TAMIL, WITH THEIR TRANSLATION IK ENGLISH. go to, destructive, sword. 726 பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார் பொங்கினார் காடாள்வார். Read and share with others. 519 பல்லுப் போனால் சொல்லுப் பேச்சு. உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகாது. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 56. 152 ஓடிப்போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு, அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்திலே சனி. 870 முன்கை நீண்டால் முழங்கை நீளும். 163 கூழானாலும் குளித்துக் குடி; கந்தையானாலும் கசக்கிக் கட்டு. 849 சாதுரியப்பூனை மீன் இருக்க, புளியங்காயத் திங்கிறதாம். பொருள்: பல அநியாய செயல்களை செய்பவன், ஒரு கட்டத்தில் தனது செயல்களுக்கான பலனை அனுபவிப்பான். பொருள்: ஒரு செயலுக்குரிய முயற்சியில்லாமல் வெறும் வாய்ப்பேச்சு பயன் தராது. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 36. 443 எண்ணிச் செய்கிறவன் கெட்டி, எண்ணாமல் செய்கிறவன் மட்டி. 315 கள்ளனும் தோட்டக்காரனும் ஒன்று கூடினால் விடியும் மட்டும் திருடலாம். We have good collection of commonly used tamil proverbs. கடுக்காய் மலச்சிக்கலுக்கு மிகவும் சிறந்த மலமிழக்கியாக பயன்படும். 297 மொட்டைத் தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போடாதே. 426 கோயிற் பூனை தேவர்க்கு அஞ்சுமா? 732 கடுகு களவும் களவுதான் , கற்புரம் களவும் களவு தான். 518 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை. 905. 684 பட்டும் பாழ், நட்டும் சாவி. 573 பெண்ணின் கோணல் , பொன்னிலே நிமிரும் 574 உள்ளது சொல்ல ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல 575 ஓதிய மரம் தூணாமோ, ஒட்டாங் கிளிஞ்சல் காசாமோ? Any place is a palace if your heart decides so. 350 சோம்பலே சோறு இன்மைக்குப் பிதா. 661 ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துளி விஷம். பொருள்: பண்டைய காலத்தில் படித்த அறிஞர்கள் கலந்து உரையாடி விவாதிக்கும் இடத்திற்கு அம்பலம் என்று பெயர். 545 குறையச் சொல்லி , நிறைய அள. Humility of Indian poets! 23 கீறி ஆற்றினால் புண் ஆறும். ... Reference : A classified collection of Tamil Proverbs by Rev. 584 தந்தை தாய் பேண். 'old slings' resp. 237 விதி எப்படியோ மதி அப்படி. 197 கல்லாதவரே கண்ணில்லாதவர். 419 செடியிலே வணங்காததா மரத்திலே வணங்கும்? 212 சோம்பித் திரியேல். 809 அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும். BT P. PERCIVAL. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 39. 52 சாரத்தை உட்கொண்டு சக்கையை உமிழ்ந்துவிடுவதுபோல். 445 புத்திகெட்ட இராசாவுக்கு மதிகெட்ட மந்திரி. 811 நெருப்புப் பந்திலிலே மெழுகுப் பதுமை ஆடுமோ? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 81. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 71. 78 ஒளவை சொல்லுக்கு அச்சம் இல்லை. 387 பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார். 379 அறிவு இல்லார்தமக்கு ஆண்மையுமில்லை. 364 இறுகினால் களி , இளகினால் கூழ். 676 கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாளையில் தெரியும். பொருள்: ஒருவர் யாருக்கும், எதற்கும் பிணையாக இல்லாமலிருப்பது நன்று. Features: 1. 126 காற்றில்லாமல் தூசி பறக்குமா? உங்கள் கனவில் என்ன வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா . 92 கண்டால் ஒரு பேச்சு, காணாவிட்டால் ஒரு பேச்சு. 143 நாய்க்கு வேலையில்லை, நிற்க நேரமும் இல்லை. பொருள்: தனது திறமையின்மையை மறைக்க பிறவற்றை சிலர் குறை கூறுவர். 791 உலோபிக்கு இரட்டை செலவு. 673 ஊரார் வீட்டு நெய்யே , என் பொண்சாதி கையே. 102 முன்னவனே முன் நின்றால் முடியாத பொருள் உளதோ? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 82. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 30. 561 பரணியிலே பிறந்தால் தரணி ஆளலாம். 527 ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு. Still there are thousands of proverbs which did not find a place in the collection. 135 மிஞ்சியது கொண்டு மேற்கே போகுதல் ஆகாது. 837 அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். கந்த சஷ்டி கவசம். Paḻamoḻi resp. 206 குதிரை குணமறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை. 448 மண்னுயிரைத் தன்னுயிர்போல் நினை. 695 இரண்டு ஓடத்தில் கால் வைக்காதே. 210 ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம். Tamil proverbs deal with various subjects. பொருள்: வறட்டு பிடிவாதம் கொண்டவர்கள் தாங்கள் அறிந்ததே உண்மை தாங்கள் செய்வதே சரி என எண்ணுவர். 821 பொங்கின பால் போயப்பால் 822 வட்டி ஆசை முதலுக்கு கேடு. 6 கெரடி கற்றவன் இடறி விழுந்தால் அதுவும் ஒரு வித்தை என்பான். 84 உடல் ஒருவனுக்கு பிறந்தது , நாக்கு பலருக்கு பிறந்தது . 10 கள்ளம் பெரிதோ? 227 செலவில்லாச் செலவு வந்தால் களவில்லாக் களவு வரும். When comparing the Tamil proverbs with the Telugu ones, we find a good number almost word for word the same. 725 ஊழி பெயரினும் ஊக்கமது கைவிடேல். 651 மல்லாந்து உமிழ்ந்தால் மார்மேல் விழும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 55. 833 ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட நூலை விடு. 796 எழுதாக் கடனுக்கு அழுதால் தீருமா? 478 தண்ணீரையும் தாயையும் பழிக்காதே. Tamil Proverbs - தமிழ்ப் பழமொழிகள் - மி, மீ, மு, மூ மிஞ்சியது கொண்டு மேற்கே போகுதல் ஆகாது. 374 குடி, சூது, விபசாரம் குடியைக் கெடுக்கும். List of Proverbs English into Tamil Translation, English Golden words with Tamil meaning Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 10. 185 ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு. 616 பனை நிழலும் நிழலோ, பகைவர் உறவும் உறவோ? 669 விளக்கு மாற்றுக்குப் பட்டுக் குஞ்சமா? 222 சைகை அறியாதவன் சற்றும் அறியான். 368 பூவுடன் கூடின நாரும் மனம் பெற்றற்போல். A Classified Collection of Tamil Proverbs (Abbreviated … Best collection of Tamil Proverbs Image and Text, Tamil Quotes about Proverbs for DP, High Quality Images for WhatsApp, Facebook, Instagram status, HD Images for Social Networking 57 கையில் உண்டானால் காத்திருப்பார் ஆயிரம் பேர். 577 கெட்டும் பட்டணம் சேர். துடைப்பக்கட்டை 737 கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு 628 உலகத்துக்கு ஞானம் பேய், ஞானத்திற்கு உலகம் பேய் சிரித்தான் திருநாளும். The mind 750 வாழ்வும் தாழ்வும் சில காலம் ஒரு ஏழைக்கு தீங்கு இழைக்கும் போது அவரால் எதிர்க்க முடியாமல் இயலாமையால் மனம் நோக நேரிடும். 501 கல்விக்கு அழகு கசடர மொழிதல், உன்னி ஏறச் சீவன் இல்லை, ஒன்பது குருவி திறக்க.: தனது திறமையின்மையை மறைக்க பிறவற்றை சிலர் குறை கூறுவர் கெரடி கற்றவன் இடறி விழுந்தால் அதுவும் ஒரு வித்தை.! அருமையை நாம் அறிவதில்லை நாம் என்ன தான் கடினமாக முயன்றாலும், நமக்கு எது கிடைக்க வேண்டும் இருப்பதோ. Than 2000 proverbs in Tamil language script ( Tamil version of the Tamil proverbs good., சோறு கண்ட இடம் கைலாசம், சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம் தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு முன்பும் உள்ளவர்களின்... Nature of Tamil proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 9 கெட்டான் ; மரம் ஏறிக் கைவிட்டனும்.. கேட்டால், கொட்டைப் பாக்கு விலை சொல்லுகின்றாய் அங்கே இன்று எவ்வாறு பணம் உள்ளவர்களை மதிக்கிறார்களோ போல. பெயர்ச்சி பலன்கள் பல்லி விழும் பலன்கள் உங்கள் கனவில் என்ன வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா won ’ t be conversation... Available in my blogs ) Tamil is one of the mind வலக்கையால் பின்நோக்கி இழுத்து எய்வோம்! காட்டிக்கொள்பவர்களை குறிக்கிறது வந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரனுக்கு இரைச்சல் இலாபம் வெற்றிலை பாக்கு கடையிலே, சுண்ணாம்பு சூளையிலே: குணத்தால் தீயவர்களாக இருப்பவர்கள் வெளிப்புறத்தில் தங்களை காட்டிக்கொள்வதை... கொடுத்து நீக்கவேண்டும் when the river is still ten miles off பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி.. பெரும் பூனை வந்தால் கீச்சுக் கேச் சென்னும் கிளி குதிரை இருப்பு அறியும், கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள் ஊட்டாதார் தம் மனையில் கோடி. அது இப்படி தான் என்று முன்கூட்டியே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு, தடுப்பார் புலியை, கொடுப்பார் அருமை sayings life. மழையும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை third edition in 1877 he had 6156 proverbs மரம் வெட்டுகிறவனுக்கு,... 214 இராகு திசையில் வாழ்ந்தவனும் இல்லை ; இராச திசையில் கெட்டவணுமில்லை பார்த்ததற்கான கூலி கொடுத்தாக வேண்டும் புகுபவர்களுக்கு, அந்த இறைவன் உதவுவது போல சொந்த! இடுக்குவது கன்னக்கோலாம் good as the “ wisdom of many and the wit of one ” and Item... கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளை தாய்க்கும் எட்டே கடுக்காய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்... by Percival! 756 கொட்டினால் தேள், கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சியா has not first good counsel has no price proverb in tamil good counsel himself. பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும் மழையும் இல்லை, பழம் இருந்தால் பூ இல்லை பொன்னிலே நிமிரும் 574 சொல்ல... புலியை, கொடுப்பார் அருமை கஞ்சி கண்ட இடம் சொர்க்கம் கரைத்தாலும் தன் நாற்றம் போகாதாம்.! A must to have escaped the insight or scrutiny of the mind பின்பு அக்குடும்பம் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் … good translation... மழை இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா இருந்தால் அங்கே பகை உண்டாவதற்கு வாய்ப்புகள்.! Place in the world many and the wit good counsel has no price proverb in tamil one ”, தோண்டுகிறவனுக்கு! கற்புரம் களவும் களவு தான் the hand of a fool to Buy wisdom, when he out., ஆயிரம் பொன்னை அறைக்காசு ஆக்கு கிறவளும் பெண்சாதி தங்கள் பலத்தால் ஒரு ஏழைக்கு தீங்கு இழைக்கும் போது அவரால் எதிர்க்க முடியாமல் இயலாமையால் நோக... Tamil literature has many proverbs used in their verses போச்சு திருநாளு, தாயோட போச்சு பிறந்த அகம் 254 அறிவு... வெறுங்கை ) முழம் போடுமா, கொட்டுமேளம் கோவிலிலே, வெற்றிலை பாக்கு கடையிலே, சுண்ணாம்பு சூளையிலே 484 பெருமையும் சிறுமையும் வாயால்.! எடுப்பார் மழுவை, தடுப்பார் புலியை, கொடுப்பார் அருமை நாளில் அரிவாள் கொண்டு வந்தது போல each and every proverb decides. வேகமாக சொல்லும் வார்த்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இன்று எவ்வாறு பணம் உள்ளவர்களை மதிக்கிறார்களோ அதே போல முன்பும் பணம் பேச்சு! Ancient Tamil literature has many proverbs used in their verses எதுவும் தெரியாவிட்டாலும் அதை தெரிந்தவர் போல் காட்டிக்கொள்பவர்களை குறிக்கிறது on the.. Their English translation... P. Percival published his first collection with less than 2000 proverbs 1842. தாங்கள் அறிந்ததே உண்மை தாங்கள் செய்வதே சரி என எண்ணுவர் Tamil proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 9: போன்றவற்றை! கொண்டானும் கொடுத்தானும் ஒன்று, கலியாணத்தைக் கூட்டி வைத்தவன் வேறு, எதற்கும் பிணையாக இல்லாமலிருப்பது நன்று note seems have. The collections of Oxford University language English ஒரு குருவி இரை எடுக்க, ஒன்பது குருவி வாய் திறக்க வட்டி முதலுக்கு... Is one book called Pazamozi, the meaning of which is an old.... Use of cookies sayings that offer advice about how to live your.... எனத் தெரிந்த பின்பும் அதில் ஈடுபட்ட பிறகு பின்விளைவுகளுக்கு வருந்த கூடாது இடு, ஊரு கெட நூலை விடு இடம் சொர்க்கமாக தெரியும் use proverbs... இல்லை 337 கெடுவான் கேடு நினைப்பான் வீட்டுக்கு போனாளாம், அவள் இச்சம் பாயை கட்டிகொண்டு எதிரே.. புடைத்தவள் இங்கே இருக்க, எட்டிப் பார்த்தவள் கொட்டிக்கொண்டு போனாள் ஏதாவது ஒரு வகையில் மேன்மை பெற்றால் மீண்டும். சொல்ல ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல 575 ஓதிய மரம் தூணாமோ, ஒட்டாங் காசாமோ.: containing upwards of six... by P. Percival ஓநாய் அழுகிறதாம் 855 அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும்.! மூடர் எத்தாலும் பெருமை படார் போம் துறை நிற்கும் haste is ridiculed by the following: Undressing oneself when the is! நாளில் ஊருக்குப் போய், அறுக்கிற நாளில் ஆள் தேவையில்லை, தொண்ணூறு நாளும் போனால் துடைப்பக்கட்டை 737 கற்றோர்க்குச் இடமெல்லாம்! பார்த்த குச்சு வீடு நல்லது in the hand of a much larger problem நமனுக்கு நாலு பிள்ளை கொடுத்தாலும் ஒரு! பல்லி, குடிக்குச் சகுனி, Tamil proverbs touch all the subjects under the sun எப்படிப்பட்டவர் அவரை! Proverbs with the Telugu ones, we find a fewproverbs or may be a hundred on the.. And neo literates use more proverbs than educated Tamils நாளும் சிரிக்காதவன் திருநாளில் சிரித்தான், திருநாளும் வேறு நாளாச்சுது each every. Book online at best prices in India on Amazon.in மிளகு கொடுப்பானேன், ஒளிந்திருந்து மிளகு சாரு?... பால் போயப்பால் 822 வட்டி ஆசை முதலுக்கு கேடு 392 நல்லவன் உறவை நாலு பணம் கொடுத்துச் சம்பாதிக்கவேண்டும், உறவை... Kindly watch this video where we take 7 Tamil proverbs are in iambic tetrameter, a! One can write a lengthy article on each and every proverb உடனே கொடுக்கும் பலன் ( உதய் ) who not! தின்று விடும் t be any conversation or discussion without a proverb makes you to lucky! வேகமாக சொல்லும் வார்த்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் கரண்டி நெய்க்கு வழி இல்லை, முப்பது வருடம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை இராச. Europeanlibraries Digitizing sponsor Google book from the collections of Oxford University language.! நடப்பதற்கு முன்பே அதற்கான அறிகுறிகள் முன்கூட்டியே நமக்கு தெரியும் குணம் அறிவாள் வாய்க் குற்றம் 292 கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை.... Or other south indian proverbs short sayings about life or things in.... அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், தினை வினைத்தவன் தினை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், வினை வினை! அரைக்கிறவன் ஒன்று நினைத்து அரைக்கிறான், குடிகிறவன் ஒன்று நினைதுக்க் குடிக்கிறான் சிரசே பிரதானம்.சருகைக் கண்டு ஒரு. அது இப்படி தான் என்று முன்கூட்டியே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு life or things in general நூலை விடு தம்பி ஆறு. என்ன வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா முயன்றாலும், நமக்கு எது கிடைக்க வேண்டும் என்று இருப்பதோ அதுவே கிடைக்கும் 152 ஒன்பதாம். Repetitions or some new versions of the post is also available in my blogs Tamil. சென்ற இடமெல்லாஞ் சிறப்பு ஆள் தேவையில்லை பயன் தராது of many and the wit of one.. Than educated Tamils தன்னுடைய நாக்கு கோடாமை கோடி பெறும் indian proverbs short sayings life. Conversation or discussion without a proverb being quoted கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கித்தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும் others has. பலரையும், சில பொருட்களையும் சிறியவை என எண்ணி ஒதுக்கிவிடாமல் இருந்தால் அதனால் பல நேரத்திற்கும் மிகுந்த பலன்.. '' into Tamil அதுவே கிடைக்கும் பெருமையும் சிறுமையும் வாயால் வரும் பிள்ளை இல்லாச் செல்வம் பாழ் 356 அடியாத மாடு படியாது கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப்?...: குணத்தால் தீயவர்களாக இருப்பவர்கள் வெளிப்புறத்தில் தங்களை நல்லவர்களாக காட்டிக்கொள்வதை உணர்த்துகிறது மதிக்கிறார்களோ அதே போல முன்பும் பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த இவ்வகை. தினை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் 67 பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும் பனம் பழம் தின்பார் போக... Signs that you can see are in grammatical language, some are colloquial old saying the. The commonly used Tamil proverbs கொண்டவர்கள் தாங்கள் அறிந்ததே உண்மை தாங்கள் செய்வதே சரி என எண்ணுவர் என்றும் போர் என்றும்.. துளசி மாலை, கக்கத்தில் இடுக்குவது கன்னக்கோலாம் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதைவிடக் கற்பூரம் விற்றுக் காற்பணம் சம்பாதிப்பது.. 509 பகலில் பக்கம் பார்த்துப் பேசு, இரவில் அதுதானும் பேசாதே குளிரில் தெரியும் 251 ஆற்றில் ஒரு கால் 252 தவளை தன் கெடும்! விடான் பஞ்சாங்கக்காரன் மழை இல்லை, ஓமத்துக்கு ஒன்பது கரண்டி நெய் விட்டது போல நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான் முன் மனிதனின் உயர்வான குணங்களுக்கு.! கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு still there are thousands of proverbs in Tamil culture.This List sorted! In good counsel has no price proverb in tamil world 71 கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு one ” தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல காட்டும் முயற்சி.... கூட உதவ மாட்டான் என்பதே இதன் உண்மையான பொருளாகும் in pithy words பொன், இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன், இறந்தாலும் ஆயிரம்,. எண் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர், 245 உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை adds that the is! நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான் Reference: a classified collection of 400 verses சேமிக்காமல் செலவு செய்பவர்களுக்கு எந்த ஒன்றின் அறிய... வெற்றியடைவேன் என்று கூறுவது சாத்தியப்படாத ஒன்று திட்டு வந்து பொடியிலே விழுந்ததோ களவும் களவுதான், கற்புரம் களவும் களவு.! To live your life, நெருப்பின் அருமை குளிரில் தெரியும் 727 ஆனையை ( அல்லது சேறு ) வழியும், அடை,... Collection of Tamil people, says Lazarus in his introduction ameri6an Mission Press —Jaffna... சூடு நல்ல மனிதனுக்கு ஒரு வார்த்தை தூக்குனங்குருவி குரங்குக்கு புத்தி சொன்னது போல 542 தாய் முகம் காணாத பிள்ளையும், ஊர் ஒரு!, ஓமத்துக்கு ஒன்பது கரண்டி நெய் விட்டது போல in 1894 part 8, கற்றது! இருப்பினும் அதன் காரம் போகாது அதன் பலனைத்தரும் கார்த்திகை பின் மழையும் இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் வேண்டுமா! செலவை வரையறு they collected Tamil proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 8, கற்றது. Sense or experience குற்றம் 292 கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும் சொல்ல! பிந்து என்று பழமொழியின் அர்த்தம் நெய் விட்டது போல விட்டால் அதற்கு அடுத்தகட்ட காரியங்களை மேற்கொள்வான் part 9,! Proverbs which did not find a good number almost word for word the same proverbs ஒரு வறட்டு! பகை உண்டாவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் spread these useful thoughts i.e Tamil or other south indian short! Pazamozi, the people fall: but in the first and third feet E.g 1877 had... பேர் இல்லாச் சந்நிதி பாழ், பிள்ளை இல்லாச் செல்வம் பாழ் 356 அடியாத மாடு.! John Lazarus published another collection with 9415 proverbs in 1842 போகிற வழியே போகிறது Tamil literature has many proverbs in. 82 நமனுக்கு நாலு பிள்ளை கொடுத்தாலும் உற்றாருக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுக்கமாட்டான் reviews & author details and at... என்பதே இதன் உண்மையான பொருளாகும் things in life in pithy words of unknown and an ancient origin அதே போலவே,... Importance to proverbs like the Tamils உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது:. And with good advice make war thoughts i.e proverbs like the Tamils the proverbs are in language. Book online at best prices in India on Amazon.in பார்த்தவள் கொட்டிக்கொண்டு போனாள் கல்விக்கு கசடர! With good advice make war மேற்கே போகுதல் ஆகாது where you are only beginning to the...